1.600 αιτήσεις για κατ εξαίρεση μετεγγραφή από ΑΕΙ σε ΑΕΙ

🕔04/11/2016 09:55
ΔΙΚΤΥΟ - Εκπ. Νέα
Χίλιοι εξακόσιοι -διπλάσιος αριθμός σε σχέση με πέρσι- κατέθεσαν αίτηση για κατ εξαίρεση μετεγγραφή από ΑΕΙ σε ΑΕΙ, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Κριτήρια δεν υπάρχουν, αλλά η βασική προυπόθεση που θέτει το υπουργείο είναι ότι τα κριτήρια που θέτει η υπουργική απόφαση για την κανονικές μεετεγγραφές δεν συνιστούν λόγο κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής Η Επιτροπή κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών του υπουργείου Παιδείας θα ικανοποιήσει αιτήματα φοιτητών εφόσον συντρέχουν ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις. Ο πλήρης φάκελος του αιτούντος και η τεκμηριωμένη απόφαση της Επιτροπής διαβιβάζονται στο Ίδρυμα, στο οποίο ο αιτών έχει αιτηθεί μετεγγραφή κατ’ εξαίρεση. Αίτηση για χορήγηση κατ’ εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, δηλαδή στη διάρκεια ολόκληρου του ακαδημαϊκού έτους, εφόσον ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα. Η Επιτροπή Κατ’ εξαίρεση Μετεγγραφών αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: α) Έναν εκπρόσωπο, που υποδεικνύεται από το Σώμα Επιθεωρητών − Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) , ως Πρόεδρος. β) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων, ο ως μέλος. γ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Σύνοδο Προέδρων των Τ.Ε.Ι. ως μέλος. δ) Έναν (1) εκπρόσωπο από τη Διεύθυνση Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της…
Συνέχεια του άρθρου
Διαφημίσεις (Ανεξάρτητο Δίκτυο)
Όλα τα μεταπτυχιακά σε ένα site !